عکاسی

● انواع دوربین با وجود اختلاف و تنوع ظاهری، دوربین‌ها را از لحاظ نگاتیفی که به دست می‌آید می‌توان به سه دسته اصلی و مشخصی تقسیم کرد: ۱) دوربین های ۳۵ میلی متری در تمام انواع این گروه، از فیلمی که از ابتداء برای مصرف فیلمبرداری سینمایی ساخته شده بود استفاده می‌شود. این فیلم که […]